BAYCOMS ร่วมกับ มมส. ลงนาม MOU ทางวิชาการ พร้อมเปิดศูนย์ฝึกรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

29/08/2023 04:29

 

           7 สิงหาคม 2566 – บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (BAYCOMS) ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายศุภชัย บุริสตระกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีนางสาวสุมนา ธนัญชยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา พลพินิจ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมร่วมเปิดศูนย์ Operation Training Center ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบริการกลางนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

           ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดลองการปฏิบัติงานทางไซเบอร์, ช่วยออกแบบและจัดอบรมหลักสูตรเนื้อหาเกี่ยวกับ Cybersecurity ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ร่วมจัดอบรมสัมมนาทั้งเชิงวิชาการและไม่วิชาการ, การนำเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้ามาเป็นโค้ชฝึกอบรมให้กับนักศึกษา, ให้การสนับสนุนนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในมหาวิทยาลัยและในชุมชน

 

 

           การป้อนงานแบบ Work from Home เพื่อให้นิสิตมีรายได้, สนับสนุนสร้างอาชีพผ่านโครงการบริษัทจำลอง ซึ่งให้ทั้งการฝึกอบรม ให้ทุนเริ่มต้นในการทำธุรกิจและให้งาน นอกจากนี้ยังให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต ที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี ตลอดจนสนับสนุนรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเข้าทำงาน พร้อมให้ทุนสอบประกาศนียบัตร Comp TIA Security+ ซึ่งเป็น Certification ระดับโลกเปรียบเสมือนใบเบิกทางสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานหรือศึกษาด้าน Cybersecurity

             สำหรับ Security Operation Training Center ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีลักษณะของการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์จริง นิสิตผู้เข้าฝึกปฏิบัติในศูนย์ฯ จะได้เรียนรู้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ เพื่อรับมือกับการบุกรุกทางไซเบอร์ จะทำให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญเร็วกว่าการเรียนเฉพาะในตำรา อันเป็นการบ่มเพาะประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์จริงในวันข้างหน้า

 

 

 

นึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไว้ใจ BAYCOMS

Your Trusted Cybersecurity Partner

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :

Bay Computing Co., Ltd

Tel: 02-115-9956

Email: info@baycoms.com

Website: www.baycoms.com

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity