BAYCOMS เข้าร่วมประชุมวิชาการ AUC2 ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

03/03/2024 15:48

 

     21 กุมภาพันธ์ - บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2 2024) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 (The 5th Asia Joint Conference on Computing: AJCC 2024) โดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (มมส) เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยกว่า 35 สถาบัน  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารปฏิบัติกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ

 

 

 

การจัดงานในครั้งนี้เป็นงานประชุมวิชาการที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยการรวบรวมและมีส่วนร่วมจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักวิชาการที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชีย  โดยมีคณาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน 

 

ทั้งนี้ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อี ซี โอ พี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์” โดย นายไชยณัฐ จามรมาน กรรรมการผู้จัดการบริษัท อี ซี โอ พี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้อีกด้วย 

 

นึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไว้ใจ BAYCOMS 

Your Trusted Cybersecurity Partner  

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ : 

Bay Computing Public Co., Ltd 

Tel: 02-115-9956 

Email: info@baycoms.com 

Website: www.baycoms.com 

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity