ประกาศแจ้งแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด

16/02/2024 10:53

ประกาศแจ้งแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด  

 

บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)  บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็น บริษัทมหาชนจำกัด ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (Bay Computing Co., Ltd.) เป็น บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) (Bay Computing Pubilc Company Limited) เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  

 

ซึ่งผลจากการแปรสภาพนี้ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทจำกัดเดิมทุกประการตั้งแต่วันดังกล่าว  

 

ในการออกหนังสือหรือเอกสารต่างๆ รวมถึงใบเรียกเก็บเงินและใบกำกับภาษีใดๆ ให้แก่บริษัทนับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป กรุณาระบุชื่อบริษัท เป็นดังนี้ 

ชื่อภาษาไทย :   บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน) 

ชื่อภาษาอังกฤษ:  BAY COMPUTING PUBLIC COMPANY LIMITED 

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107567000058 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

โทรศัพท์ 02-115-9956 

  1. คุณนงนุช หวังครกลาง : nongnuch@baycoms.com  

  2. คุณอรุณรัตน์ วิรุฬห์ภิญโญ : arunrat@baycoms.com