BAYCOMS ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ร่วมจัดงาน อร่อยปักหมุด สตรีทฟู๊ดไทย

07/08/2023 06:25

    
   

   26 กรกฎาคม 2566 -  BAYCOMS และ โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ด (STREET FOOD) กระทรวงแรงงาน ร่วมจัดงาน "อร่อยปักหมุด สตรีทฟู๊ดไทย" ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชลบุรี โดยคุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ คุณสินีนาฎ คำวงค์ปิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (BAYCOMS) และประธานการดำเนินโครงการฯ เป็นประธานร่วมเปิดพิธีในวันดังกล่าว 
        
   โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด รวมถึงขยายโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ด โดยระหว่างการดำเนินโครงการนี้ ได้มีกิจกรรมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายใหม่ 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายเดิม 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน รวม 600 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 30,000 คน เมื่อผู้ฝึกอบรมฝึกจบแล้วจะได้นำความรู้ ทักษะไปต่อยอดเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผันตัวเองมาสู่เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ดรายใหม่ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ นำไปสู่รายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

นึกถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ไว้ใจ BAYCOMS

Your Trusted Cybersecurity Partner

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ :

Bay Computing Co., Ltd

Tel: 02-115-9956

Email: info@baycoms.com

Website: www.baycoms.com

#BAYCOMS #YourTrustedCybersecurityPartner #Cybersecurity